Therapieën

Sensomotoriek (HKZ)

Bij Coenen Fysiotherapie is er speciale kennis aanwezig met betrekking tot sensomotoriek.

Wat is sensomotoriek?
Het woord sensomotoriek is een koppeling van twee woorden, sensoriek en motoriek. Onder sensoriek verstaat men het opdoen van prikkels van de zintuigen zoals zien, horen en voelen. Het tweede woord motoriek betekent het vermogen om te bewegen. Sensomotoriek is dus de koppeling tussen de zintuigen en het vermogen om te bewegen. Een voorbeeld uit het dagelijks levens is het vangen van een bal. Hiervoor is het van belang dat men door middel van de zintuigen de juiste bewegingen kan maken om zo de bal te vangen.

Sensomotoriek bij een kind
Voor een kind is een goede sensomotorische ontwikkeling van groot belang. Verstoring in de motorische en/of sensomotorische ontwikkeling kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Bij Coenen Fysiotherapie is deze specifieke kennis aanwezig. De fysiotherapeut is in staat te differentiëren tussen een normale, vertraagde en/of een afwijkende ontwikkeling en de juiste behandelmethode aan te bieden.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.

Geriatrie / Ouderen zorg (HKZ)

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatrie fysiotherapeut). De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Werkzaamheden
Tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Geriatrie fysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

Opleiding
Geriatrie fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatrie fysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatrie fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het CKR (Centraal Kwaliteits Register). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatrie fysiotherapie. Geregistreerde geriatrie fysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis. Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, kan men na de negende behandeling veelal in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed.

IMG_5714-150x150

Chronische aandoeningen
Er bestaat een duidelijke relatie tussen het aantal chronische aandoeningen, de kwetsbaarheid van de ouderen en de beperkingen van de alledaagse vaardigheden. De kwetsbaarheid veroorzaakt door de biologische leeftijd en ziekten is een voorspeller van valrisico, beperkingen adl en de zorgbehoefte. Van de 80 plusser heeft 75% 2 of meer chronische aandoeningen.

Verwijzingen
Huisartsen kunnen bij de verwijzing van ouderen gebruikmaken van de criteriumlijst geriatrie fysiotherapie. Wij maken gebruik van Zorgdomein voor berichtenverkeer. Wanneer een patiënt aan 2 of 3 criteria voldoet is het zeer wenselijk de patiënt door te verwijzen naar een geriatrie fysiotherapeut. De zorg rondom de kwetsbare ouderen wordt gekenmerkt door multidisciplinaire zorg, samenwerking en de huisarts die de regie voert.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.

In de thuiszorg (HKZ)

In onze praktijk kunt u terecht voor Fysiotherapie in de Thuiszorg. Dit is een zorgvernieuwend initiatief in de fysiotherapie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt met uw klachten rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht.

Voor wie?
De werkzaamheden richten zich op “kwetsbare” mensen met problemen in de thuissituatie zoals ouderen, (chronisch) zieken, terminale patiënten en mensen die weer thuiskomen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Fysiotherapie in de Thuiszorg
Het doel van de FTZ is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren. Daarbij richt de FTZ zich op factoren als behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven. De thuiszorgfysiotherapeut komt op afspraak bij de mensen, die met deze kwetsbare situaties te maken hebben, aan huis. Bij complexere zorgvragen vindt overleg plaats met andere hulpverleners om tot een goede zorgafstemming te komen. Vaak zijn de huisarts, thuiszorg en ergotherapeut hierbij betrokken.

Bij welke klachten en problemen?
De Fysiotherapeut in de Thuiszorg kan ingeschakeld worden bij/voor:

  • Kwetsbare balans in de thuissituatie: redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis? Ondersteunen/verbeteren van functionele activiteiten.
  • Valpreventie: als de cliënt gevallen is, bang is om te vallen of wankel ter been is. Risico-inventarisatie, herwinnen van zelfvertrouwen, balanstraining, advies/aanschaf van loophulpmiddelen.
  • Mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers, opstaan/zitten gaan, traplopen. Reactiveren bij inactiviteit.Slechte conditie of spierverzwakking.
  • Mantelzorgondersteuning: de zorg is fysiek te zwaar voor de mantelzorger
  • Terminale cliënten: houdingsadviezen, transfers, pijnbestrijding, oedeem, ademhaling, ontspanning.
  • Ontslag uit het ziekenhuis: controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit,voortzetting van behandeling/revalidatie. Bevorderen van zelfredzaamheid.
  • Opname-indicatie voor het verpleeghuis.
  • Voor de thuiszorgverleners: advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.

De behandeling
De behandeling vindt thuis plaats. Tijdens de eerste sessie vindt een intake-gesprek plaats en wordt een behandelplan opgesteld. De fysiotherapie sessies duren 30 minuten.

Door de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is meestal geen verwijzing nodig. Ik neem contact op met de huisarts als meer informatie nodig is over de aanwezige klachten.

Om een afspraak te maken kunt u bellen 040-2076620.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.