Bij Coenen Fysiotherapie is er speciale kennis aanwezig met betrekking tot sensomotoriek.

Wat is sensomotoriek?
Het woord sensomotoriek is een koppeling van twee woorden, sensoriek en motoriek. Onder sensoriek verstaat men het opdoen van prikkels van de zintuigen zoals zien, horen en voelen. Het tweede woord motoriek betekent het vermogen om te bewegen. Sensomotoriek is dus de koppeling tussen de zintuigen en het vermogen om te bewegen. Een voorbeeld uit het dagelijks levens is het vangen van een bal. Hiervoor is het van belang dat men door middel van de zintuigen de juiste bewegingen kan maken om zo de bal te vangen.

Sensomotoriek bij een kind
Voor een kind is een goede sensomotorische ontwikkeling van groot belang. Verstoring in de motorische en/of sensomotorische ontwikkeling kan zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Bij Coenen Fysiotherapie is deze specifieke kennis aanwezig. De fysiotherapeut is in staat te differentiëren tussen een normale, vertraagde en/of een afwijkende ontwikkeling en de juiste behandelmethode aan te bieden.

Deze vorm van therapie valt onder de HKZ certificering.