Samenwerking

ValNet

Wij van ValNet helpen u vallen te voorkomen en valangst te overwinnen. Hierdoor kunt u zo lang mogelijk zelfstandig en actief blijven. ValNet is een samenwerkingsverband van zorgverleners in de regio Eindhoven die gespecialiseerd zijn in ouderen en (het voorkomen van) vallen.

Voor meer informatie neem contact op met Coenen Fysiotherapie en /of zie www.valnet.info

Podotherapie

Een podotherapeut is een paramedicus en behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Deze behandeling vindt plaats door middel van het toepassen van therapieën op het niveau van de voet. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist, zoals omschreven in artikel 34 van de Wet-BIG.

NAH netwerk

Sjaak Coenen is als fysiotherapeut in de geriatrie aangesloten bij het netwerk NAH. Het NAH Fysionet Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Eindhoven, Helmond, Geldrop, Nuenen, Laarbeek, Bakel en Asten. Het netwerk streeft een nauwe samenwerking na met de andere disciplines in de zorg voor de NAH patiënt. Bij ons bent u verzekerd van de best mogelijke begeleiding. U wordt geholpen door speciaal opgeleide fysiotherapeuten, met de benodigde kennis van zaken omtrent NAH aandoeningen. Kortom een team van zeer professionele mensen, die u op een deskundige manier kunnen adviseren, helpen en begeleiden. Wij zijn de specialist op het gebied van trainingen en programma’s voor mensen met NAH.

Wat is NAH?
Onder Niet Aangeboren Hersenletsel behoren onder andere de volgende aandoeningen: beroerte (CVA), Parkinson, Multiple Sclerose en hersenletsel door tumor of ongeluk. Dit zijn allemaal cerebraal neurologische aandoeningen.

Visie
Eerstelijns NAH fysiotherapeutische zorg is specialistische fysiotherapeutische zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, waarbij rekening wordt gehouden met de cognitieve beperkingen van de patiënt. De zorg wordt zo veel mogelijk in de persoonlijke leefomgeving van de mensen geleverd. Bovendien is deze zorg coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en gebeurt zij volgens vast omschreven richtlijnen. De zorg die wordt verleend bevat maatwerk en is toegesneden op de hulpvraag, waarbij nauw wordt samengewerkt met de mantelzorgers en andere disciplines. De NAH fysiotherapeut weet te kiezen tussen verschillende therapeutische strategieën. In het contact met andere zorgverleners is er sprake van korte lijnen zodat snel en adequaat kan worden doorverwezen.

Missie
Het netwerk is een serieuze gesprekspartner voor organisaties en particulieren die betrokken zijn bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het netwerk stimuleert kennisoverdracht voor en tussen haar (toekomstige) leden en borgt de kwaliteit van het therapeutisch handelen van haar leden door:

  • Het opstellen en uitdragen van uniforme behandelrichtlijnen
  • Het stellen van kwaliteit, kennis- en vaardigheidseisen aan de (toekomstige) deelnemers
  • Het bevorderen en faciliteren van multidisciplinair overleg

Werkwijze
Neurologisch geschoolde fysiotherapeuten in Zuidoost Brabant hebben met elkaar een netwerk gevormd. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste neurologische behandelmethoden en zijn effectiviteit komen we regelmatig bij elkaar. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen welke vastgesteld zijn door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) in samenwerking met de Nederlandse Huisartsenvereniging en de Nederlandse Hartstichting.

Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, thuiszorg, andere hulpverleners en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de NAH patiënten in Zuidoost Brabant.

Fysiotherapeuten
Wij zijn een netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Zuidoost Brabant gespecialiseerd zijn in het behandelen van NAH patiënten.

www.nahfysionetzob.nl

Mantelzorg de Kempen

Voor meer informatie zie www.mantelzorgdekempen.nl

KICK

Project KICK (Kansen voor Inactieven door het bieden van Continuïteit en Kwaliteit)
Binnen de zorg wordt bewegen meer en meer ingezet als (secundair) preventiemiddel. Dit doordat veel chronische aandoeningen het gevolg zijn van of verergerd worden door inactiviteit. Huisartsen en fysiotherapeuten geven hun patiënten het advies om meer te gaan bewegen.  Het project KICK heeft gekozen voor het bouwen van lokale netwerken en het ondersteunen van de beweegaanbieders. Zo wil de projectgroep de doorverwijzing vanuit de zorg naar het reguliere sport- en beweegaanbod stimuleren en de patiënten een begeleiding op maat aanbieden.

Coenen Fysiotherapie werkt samen met de volgende beweegaanbieders:

  • MBVO Riethoven, maandagmiddag 13.15 -14.15 uur in de Rietstek. tel 0497-534987
  • Mannengym Riethoven, vrijdagochtend 8.30-9.30 uur in sporthal De Kemphaan. tel.  040-8455694
  • Fitclub De Paal Bergeijk. tel 0497-550574
  • Zwembad De Albatros Eersel tel 0497-513000

 

GOW Welzijnswerk

Coenenfysiotherapie werkt samen met het GOW Welzijnswerk de Kempen om een optimale zorg te bieden voor de ouderen binnen de Kempen. Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden van de diensten. zie http://www.hetgow.nl/

Geriatrie netwerk

De praktijk is aangesloten bij het netwerk geriatrie Eindhoven. Vanuit de geriaters van het Catharinaziekenhuis is in 2009 een begin gemaakt voor samenwerking. www.geriatrienetwerkeindhoven.nl

Momenteel worden patiënten  door de geriaters gericht verwezen naar de aangesloten praktijken. Er zijn afspraken gemaakt over verslaglegging en inhoud van de behandelingen.

Voor oudere mensen die meer dan 2 keer in het afgelopen half jaar zijn gevallen is de mobiliteit poli opgericht. Het doel van de poli is dat er goed onderzoek gebeurt naar de oorzaak van het vallen. En vervolgens een gericht advies over op welke manier het vallen kan worden verminderd.

Het onderzoek op de mobiliteit poli bestaat uit 2 delen. De eerste afspraak is bij de klinisch geriater die een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek doet. De tweede afspraak is een dagopname. Tijdens die dag wordt de patiënt onderzocht door de revalidatiearts, de fysiotherapeut en komt de ergotherapeut kennismaken. Als het nog nodig is dat andere specialisten u onderzoeken, of als er nog verder onderzoek nodig is, wordt geprobeerd dit ook op deze dag te regelen. In de loop van de week wordt u thuis bezocht door een ergotherapeut.
Wanneer iedereen van het team zijn gegevens compleet heeft, wordt in gezamenlijk overleg een advies bepaald. Dit advies wordt besproken met de patiënt en contactpersoon en aan de huisarts doorgegeven. De huisarts kan verwijzen naar de mobiliteit poli. De aanmelding gebeurt via de poli geriatrie.

In het kader van het 10 jarig bestaan in september 2011 van de afdeling geriatrie in het Catharinaziekenhuis  zijn de powerpoint presentatie in te zien via http://www.cze.nl/ 10 jarig bestaan geriatrie, Bewegen en het brein, Better in and Better out, Ouderen motiveren tot bewegen en Ouderen in beweging.

Ergotherapie

De Praktijk werkt samen met ergotherapiepraktijk zelfstandigleven te Bergeijk. www.zelfstandigleven.nl

Ergotherapie richt zich op alledaagse handelingen die door lichamelijke en/of psychische klachten problemen opleveren. Ergotherapie richt zich dus niet op het probleem zelf, maar op de gevolgen die het heeft tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Op basis van uw mogelijkheden en eigen inbreng stellen wij een behandelprogramma op. Aan de hand daarvan proberen we u de meest normale alledaagse handelingen weer zo zelfstandig en adequaat mogelijk uit te laten voeren. Als een activiteit niet op de “normale” wijze uitgevoerd kan worden, bekijken we of die op een aangepaste manier wel lukt. Voorbeelden van dagelijkse activiteiten zijn aankleden, koken, tuinieren en schrijven.

Eerstelijn

De fysiotherapeuten werken nauw samen met de huisartsen en praktijk ondersteuners. Zeer regelmatig hebben ze contact met elkaar over het behandelplan. Wanneer een patiënt zonder verwijzing bij een fysiotherapeut komt wordt er een screenings formulier naar de huisarts gestuurd. Aan het einde van elke behandelperiode wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de resultaten. Dit is vastgelegd in de richtlijn verslaglegging van het KNGF. Wanneer dit wenselijk is wordt er overlegd met andere paramedici zoals de ergotherapeut, podotherapeut, orthopedische schoenmaker of diëtiste.