Praktijk informatie

Kwaliteit

Bij het sturen op kwaliteit gaan wij uit van de onderstaande begrippen:

Transparantie inzichtelijk maken van processen en resultaten door het werken met protocollen en begin en eindmetingen te doen.
Uniformiteit herkenbaarheid in communicatie, opbouw en werkwijze
Samenwerking afstemming van de hulpvragen met andere disciplines
Innovatie gebruik maken van de nieuwste inzichten
Service klantvriendelijkheid

Tarieven en Betalingsregeling

Coenenfysiotherapie heeft in 2019 met alle zorgverzekeraars (behalve DSW, Ditzo, Stad Holland) een contract afgesloten. In de basis verzekering wordt fysiotherapie vergoed voor kinderen onder de 18 jaar en chronische patiënten na de eerst twintig behandelingen. Verder is het afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die men heeft afgesloten. Controleer hiervoor zelf de polisvoorwaarden van uw verzekering. Indien er geen contractuele (prijs)afspraken bestaan met uw zorgverzekeraar ontvangt u zelf een nota op basis van onze praktijktarieven..

Tarieven Coenenfysiotherapie 2019.

Intake en onderzoek € 61,43
Intake en onderzoek aan huis € 72,25
Fysiotherapeutische behandeling € 42,63
Aan huis behandeling € 60,89
Extra lange behandeling € 64,90
Eenmalig onderzoek € 86,53
Geriatrie behandeling € 56,26
Geriatrie behandeling aan huis € 69,33
Niet nagekomen afspraak € 35,00
Valpreventie onderzoek (1 – 1½ uur) € 145,60
Consult sportmedisch spreekuur gratis
Intake Psychomotorische therapie €70,00
Psychomotorische therapie behandeling €60,00

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/psychomotorisch therapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 75% in rekening worden gebracht.
 3. Geldt alleen voor particuliere nota’s: betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Voor behandelingen die niet in de aanvullende verzekering vergoed worden krijgt u een nota met praktijktarieven.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt. Zie betalingsvoorwaarden MediCas B.V.

WGBO

Huisregels

Privacy regels 2018

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk (Coenenfysiotherapie  V.O.F)

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 De plichten van de praktijk

Coenenfysiotherapie  V.O.F. is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Coenenfysiotherapie V.O.F hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Coenenfysiotherapie  V.O.F  hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Klachtenregeling

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut?

 1. In gesprek gaan met uw fysiotherapeut.
 2. Een klacht indienen bij de praktijk. (door middel van het onderstaande formulier)
 3. Als laatste een klacht indienen bij de klachtencommissie van de KNGF.

Zie www.KNGF.nl